ساخت شهرک های تخصصی کفش


مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت از آغاز ساخت شهرک های تخصصی کفش در استان های قم و تبریز خبر داد. به گزارش نخست نیوز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، افسانه محرابی اظهار داشت: اواخر سال گذشته کارگروه ملی کفش تشکیل شد. این کارگروه در قطب های اصلی تولید کفش از جمله استان های قم، تهران، تبریز، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی کفش را پیگیری می کند. وی تصریح کرد: به منظور ساماندهی و تمرکز واحدهای تولیدی، تسهیل تأمین مواد اولیه و تسهیل توزیع، ساخت شهرک های تخصصی کفش در برنامه کاری وزارت متبوع قرارگرفت که ساخت این شهرک ها در استان های قم و تبریز آغاز شده است. مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت بیان کرد: PUیکی از مهمترین مواد اولیه صنعت کفش است که تماماً وارداتی بوده است. سال گذشته دو واحد تولید کننده PU در تهران و تبریز به بهره برداری رسید که در صورت تأمین مواداولیهپتروشیمی واحدهای مذکور، بخش عمده ای از نیاز داخل تأمین خواهد شد. البته در این مدت به طور مداوم تأمین مواد اولیه این واحدها را از پتروشیمی پیگیری کرده ایم.