کفش‌ها دارای اجزای گوناگونی هستند


کفش ها دارای اجزای گوناگونی هستند از جمله:
رویه
تخت بیرونی
کف های داخلی قابل تعویض
مغزی: باریکهٔ چرمی نوارمانند که میان زیره و رویهٔ کفش دوخته می شود.[۳]
توکاری: کاغذ یا مقواهایی که برای کلفت نشان دادن زیره، میان کف و زیره کفش چسبانده می شود.[۴]
پاشنه
زیرپاشنه ها
زیرپاشنه های گتر
ساق پوش